Reglement HSV DONGEN

INHOUD:


1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP WATER VAN HSV DONGEN..................................................... 1

1.3 HET INPLANNEN VAN WEDSTRIJDEN................................................................................................................................... 2 
1.4 BEVOEGDHEDEN VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE........................................................................................................ 2

2 WEDSTRIJDREGLEMENT......................................................................................................................................... 3

2.1 HET ORGANISEREN VAN WEDSTRIJDEN............................................................................................................................. 3
2.1.1 Algemeen................................................................................................................................................................................... 3
2.1.3 Hengelvangstregistratie................................................................................................................................................................ 4
2.1.4 Aansprakelijkheid................................................................................................................................................................... 4
2.2 HET DEELNEMEN AAN WEDSTRIJDEN................................................................................................................................. 4
2.2.1 Wettelijke bepalingen............................................................................................................................................................. 4
2.2.2 Gedragsregels.......................................................................................................................................................................... 5
BIJLAGE................................................................................................................................................................................... 7


1 Het aanvragen van wedstrijden op water van HSV Dongen

1.1 Inleiding


Om het wedstrijdvissen op water van HSV Dongen jaarlijks in goede banen te kunnen leiden heeft het bestuur van de hengelsportvereniging besloten algemene voorwaarden te ontwikkelen voor de aanvraag en organisatie van wedstrijden op haar wateren.

1.2 Wedstrijdsoorten en vergoedingenregeling

De HSV Dongen onderscheidt de volgende wedstrijden:

O wedstrijd voor leden HSV Dongen;
O wedstrijd i.h.k.v. kampioenschap;
O jubileumwedstrijd;
O open wedstrijd;
O wedstrijd georganiseerd door niet-aangesloten vereniging of bedrijf;
O Meerdaagse wedstrijden (bv. Karpervissen)Voor de toewijzing van de data voor het houden van de hierboven genoemde wedstrijden is de volgorde van deze opsomming bepalend. Dus de wedstrijden voor leden HSV Dongen gaan voor de wedstrijden i.h.k.v. kampioenschap en de wedstrijden i.h.k.v. kampioenschap gaan voor de jubileumwedstrijden etc.

In beginsel staan alle wateren in beheer van HSV Dongen, die zich lenen voor het houden van wedstrijden aan verenigingen en derden ter beschikking voor het organiseren van viswedstrijden.

Voor de open wedstrijden wordt een vergoeding gevraagd.

De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de HSV Dongen.

De toestemming voor het houden van open wedstrijden wordt pas verleend op het moment dat de vergoeding is overgemaakt op het rekeningnummer van de HSV Dongen; Giro rekeningnummer 5438696 TNV HengelaarsVereniging Dongen, onder vermelding van de naam van de aanvrager en de datum van de wedstrijd. De vergoeding is een tegemoetkoming in de algemene kosten..
Uiteindelijke toestemming is pas dan van kracht als de lijst, met daarin de adresgegevens van de deelnemers (N.A.W.), in het bezit is van HSV-Dongen Deze lijst dient 3 dagen voor de uiteindelijk wedstrijd in het bezit te van de HSV Dongen.


Vergoeding:
Kampioenschappen en jubileum wedstrijden.

< 50 deelnemers       € 25,- 
   50-100 deelnemers  € 50,-
>100 deelnemers     € 100,-


Open wedstrijden en wedstrijden georganiseerd door niet-aangesloten verenigingen / Bedrijven
< 50 deelnemers.      € 100-
   50-100 deelnemers  € 200,-
>100 deelnemers     € 350,-

Meerdaagse wedstrijden (bv Karpervissen)   In overleg 


1.3 Het inplannen van wedstrijden

Verzoeken tot het houden van wedstrijden op wateren van de HSV dienen te allen tijde schriftelijk ingediend te worden bij de HSV Dongen. Wedstrijd inschrijfformulier verzenden naar secretariaat HSV Dongen. Is te vinden op www.hsvdongen.nl.


De wedstrijdaanvragen die binnenkomen zullen worden toegekend op basis van de eerder genoemde volgorde en eventueel in overleg.

In geval van problemen bij de invulling van het wedstrijdschema – bijvoorbeeld als er meerdere aanvragen zijn op dezelfde dag of dagdeel op hetzelfde stuk water - kan er toe worden overgegaan om een vergadering te beleggen door de wedstrijdcommissie.
Voor deze vergadering zullen de betrokken verenigingen worden uitgenodigd. De verenigingen die op voornoemde vergadering niet vertegenwoordigd zijn kunnen geen aanspraak maken op hun ingediende aanvraag indien andere verenigingen (die wel aanwezig zijn) op dezelfde tijd en plaats een wedstrijd gepland hebben.

Voor de wedstrijd van de niet-aanwezige vereniging wordt een nieuwe datum gezocht. De betreffende verenigingen worden hierover binnen een termijn van één week schriftelijk door de wedstrijdcommissie geïnformeerd. Indien meerdere aanwezige verenigingen op dezelfde tijd en plaats wedstrijden gepland hebben, dan wordt dit tijdens deze vergadering onderling geregeld. Indien de verenigingen er onderling niet uitkomen zal de wedstrijdcommissie een beslissing nemen.


1.4 Bevoegdheden van de wedstrijdcommissie

Artikel 1

De wedstrijdcommissie is bevoegd om verzoeken tot het organiseren van wedstrijden af te wijzen indien het karakter van de aangevraagde wedstrijd niet in overeenstemming is met de doelstelling van de HSV Dongen. Indien de aanvrager zich niet kan vinden in de gronden welke leiden tot een afwijzing, heeft deze vervolgens de mogelijkheid zicht te wenden tot het bestuur van de HSV Dongen. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Artikel 2

De HSV Dongen heeft het recht om bij één of meerdere overtredingen van het gestelde in dit reglement, de organisator voor bepaalde tijd geen toestemming meer te verlenen voor het organiseren van wedstrijden op wateren van de HSV Dongen. De organisator wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld door de wedstrijdcommissie van de HSV Dongen.

Artikel 3

De HSV Dongen heeft het recht bij onvoorziene omstandigheden af te wijken van het gestelde in dit reglement.

Artikel 4

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie van de HSV Dongen.


2  Wedstrijdreglement

2.1.1 Het organiseren van wedstrijd

Artikel 1

De organisator dient zich strikt te houden aan:
1. het bepaalde in de Visserijwet 1963;
2. de aanwijzingen van het bestuur, commissie en controleur;
3. de aanwijzingen van politie of andere wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren (BOA);
4. de aanwijzingen van water - en oeverbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeente etc.);
5. het gestelde in dit reglement.

Artikel 2

De organisator is verplicht om tijdig, doch in ieder geval drie uur voor aanvang van de wedstrijd, de plaatsnummers uit te zetten en een bord(en) te plaatsen met daarop in ieder geval de volgende informatie:
1. de naam van de organiserende vereniging;
2. de datum waarop de wedstrijd vervist zal worden;
3. de begin - en eindtijd van de wedstrijd;
4. de plaatsnummers waarop gevist zal worden (bijvoorbeeld 20 t/m 40).

Artikel 3

De volgende bepalingen zijn van kracht:
1. het organiseren van rallywedstrijden is verboden (wedstrijden waarbij vissen in plastic zakken bewaard worden en na afloop op centrale plaats worden ingeleverd);
2. er moet altijd iemand van de organisatie aanwezig zijn;
3. bij het organiseren van wedstrijden waarvan de duur meer dan 6 uur bedraagt dient men elke 6 uur de vis te wegen en los te laten;
4. de visvangst dient gewogen te worden. Het meten van de visvangst is derhalve verboden;
5. het is verboden op andere plaatsen te vissen dan in het verzoek tot het houden van een wedstrijd is gesteld en waarvoor men toestemming heeft gekregen;
6. wettelijke en andere bepalingen ten aanzien van het betreden van terreinen, landerijen, spoorlijnen, bruggen, sluizen, stuwen, vispassages, alsmede ten aanzien van het betreden van particuliere oevers dienen in acht genomen te worden;
7. in recreatiegebieden dienen de ter plaatse geldende bepalingen en voorschriften (die vaak door middel van borden zijn aangegeven) opgevolgd te worden;
8. de organisator is verplicht alle afval op het wedstrijdparkoers te verzamelen en mee te nemen;
9. het is verboden land te betreden waarop beplantingen en gewassen of nog te maaien gras staat; mag wel riet gekapt worden bij een selectiewedstrijd.
10. parkeer uw auto, fiets of andere vervoersmiddelen waar dat toegestaan is en op een dusdanige manier dat het verkeer te water en te land daar geen hinder van ondervindt;
11. maaipaden mogen alleen te voet betreden worden;
12. sluit hekken van landerijen en weilanden;
13. alle overige voorwaarden in de schriftelijke toestemming en in de Lijst van Viswateren dienen te worden nageleefd;
14. het gebruik van gekleurde maden is verboden.

Artikel 4

Voor het Karpervissen dient men zich te houden aan de gedragscode opgesteld door de Karper Studiegroep Nederland (KSN). Deze KSN Gedragscode vind je in de bijlage.. Deze KSN Gedragscode vind je in de bijlage.


2.1.2 Hengelvangstregistratie

Het registreren van hengelvangsten kan een simpel maar nuttig gereedschap bij het visstand beheer zijn. Met name wedstrijden zijn daarvoor uitermate geschikt. Wedstrijden worden vaak op een zelfde parkoers gehouden, met een min of meer constant aantal deelnemers, kortom bepaalde omstandigheden zijn bij wedstrijden vrij constant.
Aan de hand van hengelvangstregistraties van wedstrijden kunnen eventuele trends door de jaren heen vroeg gesignaleerd en onderkend worden De organisator is derhalve verplicht tot het doorgeven van de wedstrijdvangst ten behoeve van het door HSV Dongen te voeren visstand beheer. De gevangen vis mag slechts worden gewogen en dient na weging weer in hetzelfde water te worden teruggezet.


2.1.3 Aansprakelijkheid 

in geval van aansprakelijkheidsstelling van de HSV Dongen door ongeacht welke instantie of persoon voor schade, ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijd, wordt deze schade verhaald op de organiserende vereniging (organisator). De HSV Dongen verplicht de organisator een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een kopie daarvan dient hij 3 dagen voor de wedstrijd te overleggen te overleggen. 
deelnemers aan wedstrijden doen dit op eigen risico en zijn persoonlijk aansprakelijk voor hun handelingen. De HSV Dongen en de eigenaren van het viswater aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

2.2 Het deelnemen aan wedstrijden

2.2.1 Wettelijke bepalingen

Artikel 1

De deelnemers dienen zich strikt te houden aan:
1. het bepaalde in de Visserijwet 1963
2. de aanwijzingen van het bestuur, commissie en controleur;
3. de aanwijzingen van politie of andere wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren (BOA);
4. de aanwijzingen van water - en oeverbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeente etc.);
5. het gestelde in dit reglement.

Artikel 2

1. Deelnemers aan wedstrijden op wateren van de HSV Dongen dienen in het bezit te zijn van de benodigde documenten en deze bij controle te tonen. Deelnemers dienen hier zelf zorg voor te dragen. De Toestemming voor het organiseren van een wedstrijd ontslaat de deelnemers niet van de plicht om de juiste papieren te bezitten.

Artikel 3

Door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen aassoorten (Visserijwet 1963, Uitvoeringsvoorschriften C-3 Art. 1):
1. brood, aardappel, deeg, kaas, al dan niet gekiemde granen, zaden, worm en steurkrab;
2. insecten en insectenlarven, alsmede nabootsingen daarvan, voor zover van deze nabootsingen de
grootste afmeting niet meer bedraagt dan 2,5 cm.

Artikel 4

Gesloten tijd aassoorten (Visserijwet 1963, Uitvoeringsvoorschriften C-12 Art. 6.1, lid a):
Het is verboden te vissen van 1 april tot en met 31 mei )* met de hengel, voor zover geaasd met slachtproducten, worm, een dood visje, een stukje vis of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen met een afmeting van ten hoogste 2,5 cm.

)* Voornoemde periode is afhankelijk van wat de minister bepaalt en geldt meestal tot de laatste zaterdag in mei, te weten De Nationale Hengel dag (red.).

Artikel 5

Minimummaten en gesloten tijd vissoorten (Visserijwet 1963, Uitvoeringsvoorschriften C-4 Art. 1. / Art. 2):

Lid 1:
Vis, behorende tot onderstaande soorten dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald, weer in hetzelfde water te worden teruggezet, indien de vis, gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin, niet ten minste de achter de desbetreffende soort vermelde maat heeft:

Bot 20 cm
Rietvoorn 15 cm
Serpeling 15 cm
Beekforel 25 cm
Regenboogforel 25 cm
Baars 22 cm
Kopvoorn 30 cm
Sneep 30 cm
Winde 30 cm
Zeelt 25 cm

Barbeel 30 cm
Snoekbaars 42 cm
Snoek 45 cm
Vlagzalm 35 cm
Beekridder 25 cm
Bronforel 25 cmLid 2:
Vis, behorende tot de onderstaande soorten dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald in de achter de desbetreffende soort vermelde gesloten tijd, weer in hetzelfde water te worden teruggezet:
1. baars, barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep, snoekbaars, winde en vlagzalm: 1 april t/m 31 mei;
2. snoek: 1 maart t/m 30 juni;
3. beekforel, beekridder en bronforel: 1 oktober t/m 31 maart;
4. zalm en zeeforel: 1 januari t/m 31 december.
5. aal: gehele jaar

Artikel 6

Enkele vissoorten zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet beschermd. Vis, behorende tot de onderstaande soorten dient te allen tijde onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water te worden teruggezet: gestippelde alver, beekprik, bermpje, bittervoorn, elrits, houting, meerval, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik en steur.
2.2.2 Gedragsregels

1. Het is verboden gekleurde maden en lokvoeders waaraan kleurstoffen zijn toegevoegd te gebruiken of in bezit te hebben;
2. Leefnetcode:
De leefnetten dienen te voldoen aan de leefnetcode. Hierin is bepaald dat:
· het leefnet een diameter heeft van minimaal 40 cm;
· het leefnet een lengte heeft van minimaal 2,5 m;
· de maaswijdte van het leefnet maximaal 6 mm bedraagt;
· het leefnet knooploos gemaakt is;
· het leefnet gemaakt is van zacht materiaal (nylon);
· het leefnet voorzien is van voldoende hoepels om het goed uit te leggen;
· bij gebruik dient een zo groot mogelijk gedeelte van het leefnet onder water te zijn;
· het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt komt te staan;
· het leefnet degelijk wordt bevestigd;
· golfslag zo min mogelijk vat heeft op het leefnet;
· het leefnet bij weging voorzichtig geleegd dient te worden.

3. loodcode:
· koop alleen doosjes (hagel)lood van gewichten die worden gebruikt en die één loodje per keer afgeven;
· gebruik alleen zacht lood; dit is makkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken;
· bevestig het lood aan een dikke hoofdlijn, deze breekt minder snel;
· gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder;
· gebruik geen knijploodjes;
· deponeer lood dat niet meer gebruikt wordt bij het chemisch afval;
4. vermijd handelingen die zouden kunnen leiden tot verstoring of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen;
5. veroorzaak geen hinder of overlast;
6. sluit hekken van landerijen en weilanden;
7. behandel de gevangen vis goed;
8. ruim afval op;
9. het is verboden kuilen, gaten of zogenaamde zitjes te maken in de taluds en de bermen;
10. het is verboden stenen uit kribben of beschoeiingen te verwijderen of deze werken te gebruiken voor de bevestiging van visgerei;
11. meegenomen huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn;
12. wettelijke en andere bepalingen ten aanzien van het betreden van terreinen, landerijen, spoorlijnen, bruggen, sluizen, stuwen, vispassages, alsmede ten aanzien van het betreden van particuliere oevers dienen in acht genomen te worden;
13. in recreatiegebieden dienen de ter plaatse geldende bepalingen en voorschriften (die vaak door middel van borden zijn aangegeven) opgevolgd te worden;
14. maaipaden mogen alleen te voet betreden worden;
15. het is verboden land te betreden waarop beplantingen en gewassen of nog te maaien gras staat;
16. parkeer uw auto, fiets of andere vervoersmiddelen waar dat toegestaan is en op een dusdanige manier dat het verkeer te water en te land daar geen hinder van ondervindt;
17. vermijd dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.
Bijlage

KSN Gedragscode.

Toon respect voor een ieder en ieders eigendom.
Veroorzaak geen overlast.
Toon respect voor de natuur.
Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.
Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.
Vis alleen met visveilige systemen.
Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak, landingsnet, weegnet en onthaakmat.
Vermijd het overbrengen van visziekten.
Zet de karper terug in het water waarin deze is gevangen.

Artikelsgewijze Toelichting
1. Hiermee wordt primair bedoeld dat men zich aan de ‘normale’ fatsoensnormen dient te houden zoals
die gebruikelijk zijn in onze samenleving. Zo dienen karpervissers bijvoorbeeld geen onrechtmatig
gebruik te maken van andermans eigendom (bijv. zonder toestemming vissen op privé terrein).
Bovendien zijn karpervissers niet de enige recreanten die aan de waterkant vertoeven. Houd dus ook
rekening met andere vissers, watersporters, dagrecreanten, wandelaars etc. Claim geen stekken en
profiteer niet – zonder te overleggen – willens en wetens van de inspanningen van collega karpervissers
(‘stekkenpezen’).

2. In met name woongebieden wordt snel overlast ondervonden, vooral tijdens de nachtelijke uren.
Vooral te hard afgestelde beetverklikkers zijn hier debet aan. Dergelijke overlastsituaties kunnen worden
voorkomen door de beetverklikkers zachter af te stellen in combinatie met het gebruik van een
sounderbox. In de nacht draagt het geluid veel verder dan overdag. Ook kleine stemverheffingen kunnen
’s nachts al heel snel als hinderlijk worden ervaren. Voorkom dat andere mensen aanstoot kunnen
nemen aan je gedrag.

3. Houd zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna. Er is al zoveel verdwenen. Creëer bijvoorbeeld
geen visstek door het snoeien van bomen en planten en verstoor geen broedende vogels. Behandel ook
andere vissoorten dan karper met liefde en respect. Laat ook geen afval achter op je visstek. Ruim ook
afval op dat door anderen is achtergelaten. Als karpervisser val je op in je omgeving en wordt je snel
verantwoordelijk gehouden voor afval dat op de stek is achtergebleven na je vertrek.

4. Instanties zoals de gemeente, de politie, het waterschap of de hengelsportvereniging hebben
tegenwoordig een milieu/calamiteiten telefoon. Door melding te maken van calamiteiten en
onregelmatigheden zoals vernieling, overlast, vervuiling en stroperij werk je actief mee aan een beter
(leef) milieu. Waarschuw bij vissterfte de visrechthebbende en/of Sportvisserij Nederland. Zij kunnen,
indien nodig, passende maatregelen nemen.

5. Zonder de benodigde vergunningen (niet alleen visvergunning maar ook bijv. gebruikersvergunning of
toegangsbewijs) ben je in overtreding.

6. Vis alleen met systemen waarbij de karper zich bij lijnbreuk te allen tijde kan bevrijden van lood en
lijn. Gebruik geen rigs die de karperbek onnodig schade toebrengen (bijvoorbeeld de bent-hook-rig bij
karpers met zachte bekken). Beperk het gebruik van een voorslag tot die specifieke situaties waarin
geen andere alternatieven aanwezig zijn.

7. Door het gebruik van een goede onthaakmat zal de karper geen onnodig letsel oplopen bij het meten,
wegen en fotograferen.

8. De slijmlaag van de karper is zijn grootste bescherming tegen bacteriën, virussen en parasieten. Maak
een onthaakmat goed nat voor je de karper er oplegt. Dit geldt tevens voor het gebruik van het
weegnet. Droog en ruw materiaal beschadigt in hoge mate de slijmlaag. Bij uitdroging en/of
beschadiging kan de karper bezwijken. Voorkom dit dus.

9. Bewaar slechts één karper per bewaarzak. Door meerdere karpers in een bewaarzak te bewaren is er
grote kans dat de karpers elkaar letsel toebrengen. Een bewaarzak moet goed ‘verankerd’ zijn. Tevens
dient de bewaarzak op een zuurstofrijke plaats te worden weggehangen. Hang een bewaarzak nimmer
tussen de waterplanten. Waterplanten onttrekken na het invallen van de duisternis namelijk zuurstof aan
het water. Ook op zeer modderige bodems kunnen zeer zuurstofarme situaties ontstaan. Hang een
bewaarzak, in verband met golfslag en stroming, nooit in de buurt van harde puntige materialen (zoals
bijv. basaltblokken). Ga nooit varen met een boot indien er een bewaarzak met daarin een karper aan
bevestigd is. Heb je in een water gevist waar een vissterfte heeft plaats gevonden, ontsmet dan je
bewaarzak(ken), weeg- en landingsnet.

10. Een karper is niet voor niets groot geworden in het water waarin hij rond zwemt. Door verandering
van zijn biotoop kan er een levensbedreigende situatie ontstaan voor de karper. Vaak zijn de bekende
grote exemplaren ook nog eens ‘target’ vissen voor veel karpervissers. Door hen een karper te
ontnemen, ontneem je collega vissers ook een stuk plezier in de visserij. Bovendien kan een karper
resistent zijn voor ziekten maar evengoed drager zijn en daardoor ziekten meenemen naar het visbestand op het “nieuwe” watervisbestand op het “nieuwe” water